De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op www.djwilfried.nl,
DJ Wilfried en Wilfried Zwakhalen:Artikel 1 - Definities
In deze algemene voorwaarden, en in een overeenkomst waarop deze toepasselijk zijn, wordt verstaan:

1.1 Onder opdrachtgever: de (rechts)persoon, die aan opdrachtnemer een opdracht heeft verstrekt tot het boeken van het in het contract vermelde item.
1.2 Onder opdrachtnemer: de (rechts)persoon, die zich jegens opdrachtgever heeft verplicht tot levering van het in het contract vermelde item.
1.3 Onder contract: een overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer tot levering van een vermeld item.
1.4 onder item: iedere dj, drive-in show of aanverwante product (in de meest ruime zin), alleen of in groepsverband, die zich jegens opdrachtnemer tot het geven van een optreden heeft verbonden.
1.5 Onder productiedatum: de (eerste) dag waarop het krachtens een contract door opdrachtnemer / item uit te voeren optreden zal plaatsvinden.
1.6 Onder locatie/tijd: de met opdrachtgever overeengekomen plaats en tijd van uitvoering van een (gedeelte van een) optreden.
1.7 Onder uitkoopsom: de all-in prijs voor het desbetreffende item, met inbegrip van belastingen, premieheffing (uitgezonderd auteursrechten)

Artikel 2 - Toepasselijkheid van voorwaarden

2.1 Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle dj drive in shows contracten/overeenkomsten met opdrachtnemer.
2.2 Afwijkende bedingen en eventuele algemene voorwaarden van opdrachtgever gelden slechts indien en voor zover deze uitdrukkelijk door opdrachtnemer schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3 – Opties

3.1 Opties van opdrachtnemer gelden als een uitnodiging aan een potentiële opdrachtgever tot het doen van een onherroepelijk aanbod om een overeenkomst te sluiten..
3.2 Opties van opdrachtnemer hebben een geldigheidsduur van 14 dagen. Na deze periode vervallen eventuele opties en behoudt opdrachtnemer zich het recht voor, de voor de uitvoering van de in de optie gereserveerde capaciteit aan te wenden voor andere aanvragen.
3.3 Meerwerk en andere onvoorziene kosten, zoals parkeerkosten,vergunningen en het niet vermelden van liften,trappen etc. komen voor rekening van opdrachtgever en zullen achteraf op basis van nacalculatie gefactureerd worden.

Artikel 4 - Uitvoering van een overeenkomst

4.1 Opdrachtnemer zal elke overeenkomst naar beste kunnen uitvoeren, en is gerechtigd bij en voor de uitvoering van een overeenkomst derden in te schakelen.
4.2 Indien tijdens de uitvoering van een overeenkomst op verzoek van opdrachtgever wordt afgeweken van hetgeen oorspronkelijk werd overeengekomen, zullen de meerkosten daarvan aan opdrachtgever worden doorberekend.
4.3 Reclames naar aanleiding van de uitvoering van een overeenkomst dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vijf dagen nadat de uitvoering is voltooid, per aangetekende brief aan opdrachtnemer medegedeeld te worden, zulks op straffe van verval van welke aanspraak dan ook.
4.4 Geringe afwijkingen in de uitvoering, ook in esthetische zin, leveren geen grond op tot reclame.

Artikel 5 - Verantwoordelijkheden opdrachtgever

5.1 Opdrachtgever dient zelf zorg te dragen voor de toestemming van derden of vergunningen die benodigd zijn voor uitvoering van een overeenkomst. Hieronder vallen ook de muziekrechten van auteursorganisatie BUMA. Zie daarvoor de website van Buma/STEMRA. Particulieren hoeven conform de auteurswet geen BUMA- en SENA-rechten af te dragen over het optreden van Artiest. Alle kosten met betrekking tot BUMA, STEMRA, SENA-rechten, die voortvloeien uit het door opdrachtgever ten gehore brengen van muziek, hetzij mechanisch hetzij live, in openbare dan wel besloten gelegenheden, alsmede uit het vastleggen van die muziek op audiodragers, waarbij dit ten gehore brengen en/of vastleggen geschiedt via door opdrachtnemer beschikbaar gestelde apparatuur, zijn geheel voor rekening van opdrachtgever die voorts opdrachtnemer vrijwaart tegen elke mogelijke aanspraak terzake door BUMA/STEMRA/SENA.
5.2 Bij optredens in feesttenten en openlucht draagt de opdrachtgever zorg voor een wind- en waterdichte overkapping aan bovenzijde, achterzijde en zijkanten van de speelplek. Opdrachtgever zorgt tevens dat de speelplek verwarmd is en dat het podium deugdelijk is. De plaats waar de artiest het optreden verzorgt dient minimaal 2,4 meter vrije hoogte te hebben. (dit in verband met het opbouwen van licht en geluid).
5.3 Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het handelen en nalaten van de bezoekers van een krachtens een overeenkomst door opdrachtnemer georganiseerd of uitgevoerd optreden.
5.4 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zal opdrachtgever op eigen kosten zorgen voor voldoende maatregelen om de veiligheid te waarborgen van item en bezoekers van een krachtens een overeenkomst uitgevoerd optreden. Indien reeds afspraken zijn gemaakt over vorenbedoelde maatregelen, is opdrachtnemer niettemin gerechtigd om aanvullende eisen ter zake te stellen, wanneer gewijzigde omstandigheden(zoals bijvoorbeeld toegenomen populariteit van een item) daartoe nopen.
5.5 Indien opdrachtgever onvoldoende maatregelen neemt om een veilige uitvoering van een optreden te garanderen, is opdrachtnemer gerechtigd het optreden geheel of gedeeltelijk geen doorgang te laten vinden, zonder dat opdrachtgever enige aanspraak kan maken op een schadevergoeding of korting op de met opdrachtnemer overeengekomen prijs.
5.6 Opdrachtgever dient zorg te dragen voor minimaal 2 vrije stroom groepen van 220volt / 16 ampère of een krachtstroom groep(380volt),. De stroomvoorziening mag niet meer dan 10 meter van de plaats van optreden verwijderd .
5.7 De afstand vanaf het laad- en lospunt tot de plaats van optreden mag niet meer dan 25 meter bedragen en moet vrij zijn van obstakels. Indien de afstand meer dan 25 meter bedraagt en/of obstakels zoals trappen bevat dient opdrachtgever dit te melden aan opdrachtnemer.
5.8 Het gebruik maken van apparatuur door gasten van de opdrachtgever voor stukjes, liedjes, etc is enkel toegestaan na overleg vooraf. Het gebruik maken van apparatuur door bij derden ingehuurde artiesten/acts zal alleen worden toegestaan mits hiervoor een geldende vergoeding in overleg is overeengekomen.
5.9 Vanaf twee uur voor het optreden tot één uur na het optreden dient opdrachtgever te zorgen voor minimaal 2 consumpties per uur per personeelslid. Er geldt een maximum van twee personeelsleden per item, tenzij anders vermeld.
5.10 De opdrachtgever zal zorg te dragen voor een eenvoudige maaltijd voor maximaal twee personeelsleden. (tenzij anders vermeld). In dat geval zal dit vooraf worden aangegeven.

Artikel 6 - Opschorting / annulering

6.1 Opdrachtnemer is gerechtigd de uitvoering van een overeenkomst op te schorten, zodra hij gegronde vrees heeft om aan te nemen dat opdrachtgever niet volledig aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst zal (kunnen) voldoen.
6.2 Opdrachtgever is gerechtigd een krachtens een overeenkomst door opdrachtnemer uit te voeren optreden uit te stellen of te annuleren. Deze annulering dient per aangetekende brief aan opdrachtnemer medegedeeld te worden.
6.3 Bij uitstel of annulering door opdrachtgever is opdrachtgever gehouden aan opdrachtnemer alle door laatstgenoemde aantoonbaar gemaakte kosten te vergoeden, alsmede het navolgende percentage van het voor uitvoering van het optreden afgesproken of redelijkerwijs te verwachten honorarium van opdrachtnemer:
(a) in geval van uitstel of annulering 7 dagen of korter voor de productiedatum, 100% van het honorarium;
(b) in geval van uitstel of annulering tussen 8 en 14 dagen voor de productiedatum, 75% van het honorarium;
(c) in geval van uitstel of annulering tussen 15 en 30 dagen voor de productiedatum, 50% van het honorarium;
(d) in geval van uitstel of annulering langer dan 2 maanden voor de productiedatum, 25% van het honorarium.
Voorts zal opdrachtgever opdrachtnemer vrijwaren voor alle vorderingen van bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden, voor zover die vorderingen betrekking hebben op het uitstel of de annulering van het optreden. Een en ander laat onverlet de verplichting van opdrachtgever om, in geval van latere uitvoering van het optreden, alsnog de volledige prijs vermeerderd met de door het uitstel ontstane meerkosten te voldoen.
Uiterlijk zeven dagen voor de productiedatum kan de opdracht worden gewijzigd op grond van zwaarwegende onvoorziene omstandigheden zonder dat daarvoor wijzigingskosten in rekening wordt gebracht. De nieuwe productiedatum zal uiterlijk een half jaar mogen liggen na de oorspronkelijke productiedatum onder het voorbehoud dat aan het verzoek tot wijziging kan worden voldaan (beschikbaarheid).

Artikel 7 - Facturen en betaling

7.1 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen verzendt opdrachtnemer na plaatsing van de boeking digitaal een boekingsovereenkomst/factuur voor een aanbetaling van 25% exclusief BTW. Veertien dagen voor productiedatum betaalt opdrachtnemer het restant van de overeengekomen uitkoopsom zoals vermeld in de boekingovereenkomst/factuur. Deze betaling dient uiterlijk zeven dagen voor productiedatum voldaan te zijn,bij gebreke waarvan opdrachtgever van rechtswege in verzuim is.
7.2 Opdrachtnemer is alsdan gerechtigd de overeenkomst te ontbinden onder gehoudenheid van opdrachtgever om opdrachtnemer volledige schadeloos te stellen, zulks met als minimale schadeloosstelling een vergoeding van de volledige door opdrachtnemer aantoonbaar gemaakte kosten en van 75% van het voor volledige uitvoering van de overeenkomst afgesproken of redelijkerwijs te verwachten honorarium. Voorts is opdrachtgever alsdan verplicht opdrachtnemer te vrijwaren voor alle vorderingen van bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden.
7.3 Reclames naar aanleiding van een factuur/boekingsovereenkomst dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen acht dagen na de factuurdatum, per aangetekende brief aan opdrachtnemer medegedeeld te worden, zulks op straffe.
7.4 Opdrachtgever zal zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van opdrachtnemer zijn betalingsverplichting niet opschorten, noch hetgeen hij verschuldigd is verrekenen met hetgeen hij eventueel van opdrachtnemer te vorderen heeft.
7.5 Iedere betaling van opdrachtgever strekt in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de verschenen rente, en tenslotte in mindering van de aan opdrachtnemer verschuldigde hoofdsom.
7.6 Indien de kostprijs van opdrachtnemer wordt verhoogd als gevolg van tussentijdse tariefwijzigingen van omzetbelasting, premies sociale verzekeringen, loonbelasting of andere overheidsheffingen, dan wel als gevolg van prijswijzigingen van derden, is opdrachtnemer gerechtigd deze wijzigingen door te belasten aan opdrachtgever. Ingeval van door te belasten buitenlandse valuta wordt de op de factuurdatum van opdrachtnemer geldende dagkoers gehanteerd.
7.7 Indien opdrachtgever in verzuim is met de betaling van enig bedrag, is hij vanaf de dag waarop het verzuim is ingetreden over het verschuldigde bedrag een nalatigheidrente aan opdrachtnemer verschuldigd. Deze nalatigheidrente is gelijk aan de wettelijke rente, vermeerderd met twee procentpunten, met een minimum van 12% per jaar.

Artikel 8 - Tekortkomingen opdrachtgever

8.1 Indien opdrachtgever toerekenbaar tekort komt in de nakoming van een van zijn verplichtingen uit een overeenkomst, verbeurt hij wegens de daardoor ontstane vertraging aan opdrachtnemer een direct opeisbare boete gelijk aan twee maal de prijs voor de uitvoering van die overeenkomst, zulks onverminderd het recht van opdrachtnemer om daarnaast volledige schadevergoeding te verlangen.
8.2 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die opdrachtnemer in het kader van een toerekenbare tekortkoming van opdrachtgever maakt, zullen als schade wegens die tekortkoming door opdrachtgever aan opdrachtnemer worden vergoed. De buitengerechtelijke kosten worden geacht ten minste 15% te bedragen van het door opdrachtnemer van opdrachtgever te vorderen bedrag.

Artikel 9 - Aansprakelijkheid

9.1 Iedere schade aangebracht aan geluidsapparatuur e.d. van DJ Wilfried  zowel in eigendom als ingehuurd, veroorzaakt door het aanwezige publiek of veroorzaakt als gevolg van een falende stroomvoorziening, wordt door de opdrachtgever volledig vergoed. Hieronder valt ook schade die is ontstaan door regen, onweer, hagel of andere weersomstandigheden, ongeacht of voldaan is aan hetgeen gesteld wordt in artikel 5. Betaling vindt plaats uiterlijk binnen een maand nadat de schade is toegebracht en de taxatiewaarde is vastgesteld.
9.2 Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor directe schade van de opdrachtgever die rechtstreeks voortvloeit uit het niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen van de overeenkomst en indien sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van opdrachtnemer. Voor gevolgschade, zoals winstderving, is opdrachtnemer nimmer aansprakelijk.
9.3 In ieder geval is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt tot maximaal het voor volledige uitvoering van het optreden afgesproken of redelijkerwijs te verwachten honorarium van opdrachtnemer.

Artikel 10 - Overmacht

10.1 Een tekortkoming kan wegens overmacht niet aan de tekortkomende partij worden toegerekend, indien zij niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
10.2 Voor zover opdrachtnemer voor de uitvoering van een overeenkomst (mede) afhankelijk is van al dan niet door hem ingeschakelde derden, zullen tekortkomingen die het gevolg zijn van een handelen of nalaten van deze derden niet aan opdrachtnemer toegerekend kunnen worden. Onder zodanig handelen of nalaten dient mede verstaan te worden het niet verschijnen van een item wegens ziekte. Uiteraard zal in een zodanig geval wel worden geprobeerd een gelijkwaardige vervanging te regelen.
10.3 Opdrachtnemer heeft het recht te zorgen voor een behoorlijke vervangende prestatie, indien een overeenkomst als gevolg van onvoorziene omstandigheden geheel of gedeeltelijk niet kan worden uitgevoerd zoals overeengekomen, zonder dat daaruit voor opdrachtgever een recht ontstaat op korting op de overeengekomen prijs of ontbinding van de overeenkomst. Opdrachtnemer is verplicht opdrachtgever op de hoogte te stellen van dergelijke omstandigheden, zodra hij daarvan zelf op de hoogte is.
10.4 Indien de uitvoering van een overeenkomst blijvend onmogelijk zal zijn wegens overmacht aan de zijde van opdrachtnemer, is opdrachtgever aan opdrachtnemer een alsdan in overleg vast te stellen redelijke vergoeding verschuldigd voor het reeds door opdrachtnemer gepresteerde.


Artikel 11 - Geschillen

11.1 Geschillen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer zullen in eerste instantie aan de door een onafhankelijke partij ingestelde Geschillencommissie voor advies worden voorgelegd.
11.2 Indien het advies van de Geschillencommissie niet leidt tot een oplossing van het geschil, kan de meest gerede partij het geschil desgewenst voorleggen aan de naar de aard van het geschil bevoegde burgerlijke rechter van de woonplaats van opdrachtnemer.
11.3 Op de rechtsverhouding tussen partijen is Nederlands recht van toepassing.

Aldus opgesteld op 01-01-2011 te Heerlen